VA–LÖSNINGAR

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för byggande av småskaliga VA-lösningar i områden med begränsad tillgång på grundvatten och där saltvatteninträngning kan befaras.

Problemet med vattenförsörjning är av allmänt intresse och Björkö Landsbygdsutveckling har därför erhållit EU-medel för att göra en VA- förstudie. 

Här nedan kan du läsa förstudien:

I februari 2023 fick vi ytterligare EU-bidrag till att genomföra en huvudstudie i samverkan med Arholma, Möja och Ornö mfl områden i skärgård och på landsbygd. Huvudstudien GEMOVA, Generella MOdeller för småskaliga gemensamma VA-lösningar ska vara klar i maj 2024. 

Målet är att utarbeta följande fyra GENERELLA MODELLER:

1. Identifiering av möjliga dricksvattenkällor i alla områden samt utveckla en modell för en förenklad geohydrologisk undersökning. 

2. Utveckla modell för utvärdering av olika alternativ för dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening. 

3. Ta fram modell för moderna, småskaliga principlösningar för VA.

4. Ta fram en modell för FFU (förfrågningsunderlag) inför upphandling av VA-tjänster.

Projektet genomförs i nära samarbete med de tre kommunerna, berörda fastighetsägare, föreningar och organisationer som deltar i fältbesök och samverkansmöten och som tillsammans med referensgruppen får lämna remissvar på de föreslagna generella modellerna.

FÖRSTUDIE